Polish Czech English French German

Szukaj

Nowy system gospodarki odpadami

 

Wprowadzając nowy system gospodarki odpadami Jedlina-Zdrój realizuje wymogi określone w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Nowe regulacje dotyczą wszystkich gmin w Polsce, lecz każda Gmina może zastosować inne rozwiązania.

 

Najważniejsze wprowadzone zmiany to:

  • z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina przejmuje odpowiedzialność za odbiór i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych z terenu Jedliny-Zdrój, powstałych zarówno na terenie nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych (t.j. instytucje, banki, szkoły, gastronomia, handel, przedsiębiorstwa itp.),
  • na terenie całej Gminy usługę wykonywać będzie jeden Usługodawca, wyłoniony w drodze przetargu, z którym Gmina podpisze umowę,
  • właściciele nieruchomości nie będą musieli podpisywać indywidualnych umów na wywóz odpadów,
  • w ramach jednej opłaty zapewniony zostaje odbiór wszystkich odpadów komunalnych,
  • niższe opłaty dla osób segregujących odpady,
  • zapewniony odbiór wszystkich odpadów komunalnych za jedną opłatę.

 

Informacja o pojemnikach przeznaczonych do segregacji oraz o zasadach segregowania odpadów zostanie podana w terminie późniejszym.

Zmienione przepisy nakładają nowe obowiązki także  na właścicieli nieruchomości. Jednym z nowych zadań jest konieczność złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (według wzoru uchwalonego przez Radę Miasta Jedlina-Zdrój). Wzór deklaracji będzie rozesłany do mieszkańców. Można go będzie też pobrać w siedzibie Urzędu Miasta oraz ze strony internetowej Urzędu. Deklarację można będzie także wypełnić elektronicznie na platformie ePUAP.  Pierwszą deklaracje należy złożyć w terminie do dnia 31 maja 2013 r. W razie niezłożenia deklaracji wydana zostanie decyzja nakazująca zapłatę.

 

Red. M. Oniszko-Kielar

Dodatkowe informacje