Deklaracja

  • Drukuj

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikać będzie ze złożonej przez każdego właściciela (posiadacza) nieruchomości deklaracji.

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć najpóźniej do dnia 31 maja 2013 r. lub w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć korektę  deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Deklarację należy złożyć także każdorazowo w sytuacji zmiany właściciela danej nieruchomości.

Do pierwszej składanej deklaracji należy dołączyć kopię dotychczasowej umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Jeżeli deklaracja nie zostanie złożona, opłata zostanie ustalona przez Burmistrza Miasta w stosownej decyzji nakazującej zapłatę.

 

Kto składa deklarację:

  • Właściciel domku jednorodzinnego deklarację składa sam, a jeżeli domek jest we współwłasności, deklarację podpisują współwłaściciele.
  • Członkowie wspólnoty mieszkaniowej - w ich imieniu deklarację złoży zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub zarządca, jeżeli otrzyma takie upoważnienie. Jeżeli we wspólnocie zarząd nie został powołany, w ich imieniu deklarację może złożyć zarządca, jeżeli otrzyma takie upoważnienie, a jeżeli nie – każdy właściciel lokalu (współwłaściciel części nieruchomości) jest zobowiązany sam złożyć deklarację.
  • Członkowie spółdzielni - deklarację składa w ich imieniu zarząd spółdzielni.
  • Właściciel nieruchomości niezamieszkałej deklarację składa sam, a jeżeli nieruchomość jest we współwłasności współwłaściciele składają deklarację wspólnie, albo każdy oddzielną.