Ksiądz Biskup dr Stefan Regmunt

  • Drukuj

 

 

UCHWAŁA Nr XXV/127/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta w Jedlinie-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się Honorowe Obywatelstwo Miasta Jedlina-Zdrój i tytuł:

“Honorowy Obywatel Miasta Jedlina-Zdrój” Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi dr Stefanowi Regmuntowi

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Romuald Wysocki

 

HONOROWY OBYWATEL MIASTA

 

" ... Trudną rzeczą jest krzyczeć w ucho

do każdego poprzez własną cichą pracę,

poprzez dobre spełnianie swoich obowiązków obywatelskich,

aby potem domagać się swoich praw i posługiwać się nimi

w służbie Kościoła i społeczeństwa.

Jest to trudne ... ale bardzo skuteczne".

Josemaria Escrivá

 

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Stefan Regmunt to postać znana i bliska mieszkańcom Jedliny-Zdroju. Ksiądz Biskup związany jest z miastem od 1965 roku, kiedy to wraz ze swoimi rodzicami i rodzeństwem przybył na te ziemie z Lublina. W 1976 roku w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Trójcy Świętej odprawił swoją pierwszą Mszę Świętą.

W latach następnych już poza Jedliną, odbywając studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i pracując w innych parafiach z radością wykorzystywał każdą możliwość spotkania się z rodzinnymi stronami i bliskimi mu mieszkańcami. Tę życzliwość płynącą z serca odbiera każdy, kto podczas kazań i spotkań, słucha kierowanych do mieszkańców słów, zawsze pełnych zainteresowania problemami miasta i Parafii.

Jakże byliśmy dumni, gdy dotarła do Jedliny wiadomość o decyzji Ojca Świętego Jana Pawła II, że Ksiądz Stefan Regmunt powołany został do godności biskupiej. W uroczystości konsekracji 6 stycznia 1995 roku uczestniczyło w Rzymie wielu mieszkańców Jedliny-Zdroju.

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Stefan Regmunt pomimo wielu obowiązków, jakie nakłada na Niego posługa w Diecezji Legnickiej, wspiera nas nadal swoją mądrą radą i ubogaca wizytami, jak sam mawia "...duchowo zawsze jestem z Wami, a fizycznie kiedy mogę ...".

To Jego Ekscelencji zawdzięczamy, że ogromna zabytkowa budowla kościoła poewangelickiego z dnia na dzień odzyskuje swoją świetność. Pierwszy motywował do przejęcia tej świątyni: "...Nie bójcie się tego. Proszę abyście duchowo umieli przejąć tę świątynię jak Waszą. Ja zaś osobiście będę robił wszystko, aby Ksiądz Proboszcz nie został sam z Wami w jej remoncie. Ja sam będę się również czuł współodpowiedzialny za to dzieło, jakie z pomocą Pana Boga dzisiaj rozpoczynacie...".

Obecnie remont świątyni trwa już czwarty rok. Ksiądz Biskup stale jest żywo zainteresowany stanem prac, wspiera nie tylko modlitwą, ale radą i pomocą materialną.

Wdzięczni Jego Ekscelencji za nieustanną duchową obecność w Jedlinie-Zdroju, osobistą, wieloraką pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów miasta, a przez to za przyczynianie się do ratowania bliskich sercom Jedlinian zabytków kultury, Rada Miasta pragnie nadać Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi dr Stefanowi Regmuntowi Honorowe Obywatelstwo Miasta Jedlina-Zdrój i Tytuł: "Honorowy Obywatel Miasta Jedlina-Zdrój".

 

Informację sporządziła: E. Klisz