Fundusze UE

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

  • Drukuj

 

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy zechcieli wziąć udział w tworzeniu polityki niskoemisyjnej wyznaczającej cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dokument został opracowany w ramach projektu pn.: „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Zbiorowego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Konsultacje przeprowadzono na obszarze 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (AW) w okresie od
19 stycznia 2015 r. do 8 lutego 2015 r. Dokumenty udostępniono do wglądu w Urzędzie Miejskim
w Wałbrzychu, w formie elektronicznej za pośrednictwem portali internetowych gmin AW
oraz strony internetowej poświęconej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Konsultacje prowadzone były w formie przyjmowania propozycji, uwag i wniosków bezpośrednio
w siedzibach gmin oraz za pomocą formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronach internetowych JST.

Informacja o konsultacjach została zamieszczona:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w aktualnościach internetowych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu;
  • na stronach internetowych gmin należących do AW;
  • na stronie internetowej poświęconej Aglomeracji Wałbrzyskiej;
  • na portalu społecznościowym Facebook – profil Miasta Wałbrzycha;
  • na portalu www.wałbrzych24.com;
  • w Tygodniku Wałbrzyskim w dniu 26 stycznia 2015 r.;
  • w Gazecie Wyborczej (wydanie Wrocławskie) w dniu 27 stycznia 2015 r.

Ponadto od 29 stycznia 2015 r. do 4 lutego 2015 r. w TV Wałbrzych miało miejsce 168 emisji 30-sekundowego ogłoszenia na temat Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

W ramach konsultacji, w dniach od 29 stycznia do 3 lutego 2015 r., przeprowadzono kampanię bezpośrednią skierowaną do mieszkańców. W czterech gminach AW – w Wałbrzychu, Kamiennej Górze, Świebodzicach oraz Nowej Rudzie, zorganizowano tzw. punkty konsultacyjne w siedzibach gmin. Zainteresowane osoby miały możliwość zapoznania się z dokumentem, porozmawiać na jego temat z konsultantami oraz zgłosić na specjalnie przygotowanych formularzach swoje uwagi do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Ponadto w miejscu konsultacji można było otrzymać ulotki informacyjne dotyczące projektu PGN dla Aglomeracji Wałbrzyskiej.

W ramach konsultacji 04 lutego 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu odbyły się 2 spotkania konsultacyjne. Pierwsze spotkanie skierowane zostało do przedstawicieli gmin biorących udział w realizacji PGN, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społeczno-gospodarczych. Drugie spotkanie było otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób, przedsiębiorców i instytucji. W trakcie spotkań, ustnie do protokołu, można było wyrazić swoje opinie na temat ww. dokumentów, zasygnalizować główne potrzeby i problemy w tym zakresie.

W terminie konsultacji społecznych wpłynęło 126 uwag/wniosków o uzupełnienie treści przedmiotowego dokumentu, spośród których nie uwzględniono 16 uwag. Wszystkie uwagi opisano w załączniku „Raport (uzasadnienie) z konsultacji społecznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Załączniki: