Polish Czech English French German

Szukaj

Fundusze UE

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Mając świadomość wagi procesu konsultacji społecznych będących podstawą prowadzenia dialogu obywatelskiego i społecznego, zgodnie z art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1235 z późn. zm.), w dniach od 19 stycznia do 8 lutego 2015 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dla projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Dokument został opracowany w ramach projektu pn.: „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Zbiorowego”.
Konsultacje przeprowadzono na obszarze 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. W okresie ich trwania projekt dokumentu dostępny był w siedzibie Gminy Wałbrzych, a także w formie elektronicznej na stronie www Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (BIP oraz aktualności) oraz gmin wchodzących
w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Informacja o konsultacjach została zamieszczona:
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w aktualnościach internetowych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu;
na stronach internetowych gmin należących do Aglomeracji Wałbrzyskiej;
na stronie internetowej poświęconej Aglomeracji Wałbrzyskiej;
na portalu społecznościowym Facebook – profil Miasta Wałbrzycha;
w tygodniku DB2010, kolportowanym na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Uwagi można było wnosić w formie pisemnej i elektronicznej, jak również w trakcie otwartego dla wszystkich zainteresowanych spotkania konsultacyjnego, zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu w dniu 26.01.2015 r.

Przedstawiona do konsultacji społecznych prognoza oddziaływania na środowisko to dokument rozważający skutki realizacji projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wypełniając kwestionariusz wniosków i uwag, można było wyrazić swoje opinie na temat ww. dokumentu, zasygnalizować główne potrzeby i problemy w tym zakresie.

W terminie konsultacji społecznych wpłynęły wnioski o uzupełnienie treści przedmiotowego dokumentu. Nie spowodowały one zmian w oddziaływaniu projektu na środowisko. W związku
z tym uwzględniono je w całości.

Załączniki:

Dodatkowe informacje