Polish Czech English French German

Szukaj

Aktualności - Dla Przedsiębiorcy

Szansa dla przedsiębiorców

Zdjęcie ze spotkania przedsiębiorcówW dniu 14 lutego br. w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju odbyło się spotkanie informacyjno – warsztatowe zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu we współpracy z Burmistrzem Miasta. Spotkanie dotyczyło możliwości i korzyści dla przedsiębiorców i pracodawców, wynikających z zatrudnienia osób bezrobotnych; wzięło w nim udział 24 przedsiębiorców i pracodawców z terenu Jedliny-Zdroju.

 

 

Czytaj więcej...

Uwaga Zainteresowani Prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

W związku z wejściem w dniu 1 stycznia 2012 r. w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) na gminy nałożony został obowiązek utworzenia najpóźniej w dniu 1 lipca 2013 r. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Do punktu tego mieszkańcy będą mogli oddać tzw. odpady problemowe: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, oleje, zużyte opony, świetlówki, puszki po farbach i aerozolach, oleje, odpady z remontów - gruz, ziemia, cegła, beton, drewno zmieszane impregnowane, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych, odpady opakowaniowe.

Czytaj więcej...

Uwaga mieszkańcy!

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu ul. Wysockiego 11, informuje, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniach 27 i 30 grudnia 2012, od godz 8:00 do godz 10:00 mieszkańcy: Jedlina-Zdrój, ulic: Górna, Górnicza-część, Kłodzka-część, Krótka, Moniuszki-część, Mostowa, Pokrzywianka-część, Włościańska-część. Dodatkowych informacji można uzyskać u Starszego Dyspozytora Rejonowej Dyspozycji Ruchu tel: 748428514.

 

Czytaj więcej...

Szanowni mieszkańcy

Przypomina się właścicielom, współwłaścicielom, zarządcom nieruchomości, użytkownikom wieczystym o obowiązku usuwania śniegu i lodu z chodnika, który położony jest wzdłuż jego nieruchomości.

Jednocześnie informuje się, że do obowiązków należy również odśnieżanie i likwidowanie lodu również z bramy i podwórza swojej posesji, a także usuwanie sopli lodu i śniegu z dachu budynku i zabudowań gospodarczych znajdujących się na Państwa terenie.

 

Czytaj więcej...

Chcesz zainwestować w Jedlinie-Zdroju? ZADZWOŃ

JEDLINA–ZDRÓJ oferuje atrakcyjne tereny inwestycyjne uwzględniające podstawowe funkcje określone dla tych terenów w „Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy" oraz w aktualnych planach zagospodarowania przestrzennego w szczególności:

  • pod obiekty uzdrowiskowo-wypoczynkowe,
  • hotele,
  • pensjonaty,
  • mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne,

    Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje