Aktualności - Dla Mieszkańca

„Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”

  • Drukuj

Miejska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jedlinie – Zdroju w bieżącym roku szkolnym uczestniczyła w II Ogólnopolskim Konkursie pod nazwą „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń" zdobywając certyfikat Bezpiecznej Szkoły. Hasłem konkursu było: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.

W  okresie od 10 października 2012r. do 31 maja 2013r.  realizowaliśmy  zadania przewidziane regulaminem konkursu, które miały na celu spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia – obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach. Równocześnie posłużyła podniesieniu poziomu bezpieczeństwa uczniów.

W realizację zadań konkursowych zaangażowana była cała społeczność szkolna: nauczyciele, uczniowie a także rodzice. Niektóre spotkania odbywały się z udziałem przedstawicieli: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Gościliśmy również terapeutę uzależnień.

W czasie prowadzonych zajęć, konwersatoriów i spotkań z zaproszonymi gośćmi nasi uczniowie:

Definiowali pojęcia z zakresu edukacji obywatelskiej, takie jak: państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel,Kształtowali uczucia i postawy patriotyczne,Uświadomili sobie, które z ich zachowań i  zachowań innych osób są niewłaściwe i stwarzają zagrożenia dla innych,Szukali sposobów poprawy bezpieczeństwa,Poznali podstawowe prawa związane z ochroną dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej,Zdobyli podstawowe informacje związane z profilaktyką uzależnień,Rozpoznawali zagrożenia płynące z kontaktów z grupą podwórkową,Wiedzą gdzie szukać pomocy w przypadku zaistniałego zagrożenia,Nabyli umiejętność udzielania pierwszej pomocy w określonych sytuacjach,Przybliżyli sobie informacje czym jest niepełnosprawność i gdzie szukać pomocy i jak okazywać pomoc osobom samotnym czy w trudnej sytuacji życiowej,Poznali podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego.

 

 

Red. Joanna Mucha