Aktualności - Dla Mieszkańca

Uwaga Zainteresowani Prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

  • Drukuj

 

W związku z wejściem w dniu 1 stycznia 2012 r. w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) na gminy nałożony został obowiązek utworzenia najpóźniej w dniu 1 lipca 2013 r. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Do punktu tego mieszkańcy będą mogli oddać tzw. odpady problemowe: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, oleje, zużyte opony, świetlówki, puszki po farbach i aerozolach, oleje, odpady z remontów - gruz, ziemia, cegła, beton, drewno zmieszane impregnowane, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych, odpady opakowaniowe.

 

Gmina Jedlina-Zdrój w celu wywiązania się z niniejszego obowiązku zamierza w najbliższym czasie ogłosić przetarg nieograniczony na utworzenie i prowadzenie takiego punktu. Przewidywany ostateczny termin składania ofert to koniec kwietnia 2013 r.  Osoby zainteresowane prowadzeniem takiej działalności i złożeniem oferty w postępowaniu przetargowym prosimy już dziś o zapoznanie się z aspektami prawnymi takiego przedsięwzięcia i podjęcie działań zmierzających do uzyskania niezbędnych zezwoleń. Jednym z niezbędnych dokumentów jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Celem uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z pracownikiem Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Marta Oniszko-Kielar, tel. 74 84 55 215.