Polish Czech English French German

Szukaj

Miasto Strehla

 

UMOWA O PARTNERSTWIE MIAST

Pomiędzy miastami Jedlina - Zdrój w Polsce i Strehla w Niemczech zawiązana jest długoletnia współpraca.Celem tego partnerstwa jest sprzyjanie wzajemnemu poznawaniu się i zrozumieniu między Polakami i Niemcami. W tym celu oba miasta:

 1. Utrzymują ożywioną wymianę uczniów miedzy uczniami Szkoły Średniej w Strehli / Miltelschule-Strehla / oraz szkół w Jedlinie - Zdroju.
 2. Popierają współpracę handlowców, rzemieślników i przemysłowców.
 3. Sprzyjają wspólnemu działaniu związków sportowych i kulturalnych.
 4. Miasto Strehla w odpowiedni sposób popularyzuje oferty uzdrowiska Jedlina - Zdrój i jego turystyczne uroki.
 5. Rozwijają działalność w ramach opieki nad seniorami.

Umowa została zawarta 07 kwietnia 1994 roku

Gmina Velichovky

 

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY

Leszek Orpel Burmistrz Jedliny - Zdroju ( Polska ), Josef Karel Starosta Velichovky ( Republika Czeska ), Vaclav Skorepa, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Mikroregion Hustirzanka ( Republika Czeska ) oraz Grzegorz Kruszyński, Prezes Fundacji Edukacji Europejskiej ( Polska ), oświadczają wolę współpracy w realizacji wspólnych projektów edukacyjnych, kulturalnych, wydawniczych itp. dotyczących współpracy transgranicznej  w następujących obszarach tematycznych:

 1. Edukacji pracowników jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, nauczycieli, w zakresie współpracy międzynarodowej, pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, strategii rozwoju lokalnego.
 2. Wymiany doświadczeń i promowanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju gmin uzdrowiskowych.
 3. Promocji walorów krajobrazu, turystyki i dziedzictwa kultury regionów obu miejscowości.
 4. Wydawnictwa (dwujęzyczne) o tematyce turystycznej, uzdrowiskowej, edukacyjnej oraz promocyjnej.
 5. Edukacji dzieci i młodzieży w zakresie języków obcych, współpracy międzynarodowe.
 6. Wymiany dzieci i młodzieży szkół podstawowych.
 7. Wymiany doświadczeń nauczycieli i pracowników jednostek samorządów terytorialnych oraz podmiotów gospodarczych.
 8. Organizacji seminariów oraz konferencji dotyczących ww. obszarów tematycznych.

Burmistrz miasta Jedlina – Zdrój (Polska), Starosta Velichovky (Republika Czeska), Przewodniczący Stowarzyszenia Mikroregionu Hustirzanka (Republika Czeska) oraz Prezes Fundacji Edukacji Europejskiej (Polska), oświadczają, że do każdego wspólnego przedsięwzięcia, o których mowa w punktach 1 – 8 niniejszej deklaracji będą sporządzone stosowne, szczegółowe umowy określające role i zadania partnerów.

Deklaracja współpracy została zawarta 7 czerwca 2004r.

 

Gmina St. Etienne de Crossey

 
UMOWA O PARTNERSTWIE I WSPÓŁPRACY MIAST  
 
Miasto Jedlina - Zdrój z miastem St. Etienne de Crossey podjęły decyzję o współpracy partnerskiej mającej na celu rozwój przyjaznych stosunków i promowanie wszelkich aspektów życia wśród mieszkańców obydwu miast.

Współpraca partnerska dotyczy następujących obszarów tematycznych:
 1. Wymiany doświadczeń i promocji przedsięwzięć w zakresie rozwoju gmin.
 2. Promocji turystyki, sportu kultury i dziedzictwa kulturowego regionów obu gmin.
 3. Wydawnictw (dwujęzycznych) o tematyce turystycznej uzdrowiskowej, edukacyjnej oraz promocyjnej.
 4. Edukacji dzieci i młodzieży w zakresie języków obcych.
 5. Wymiany edukacyjnej dzieci i młodzieży.
 6. Edukacji podmiotów gospodarczych pracowników samorządowych nauczycieli oraz innych grup społecznych i zawodowych w zakresie współpracy międzynarodowej pozyskiwania funduszy strukturalnych UE oraz kreowania strategii rozwoju regionalnego.
 7. Wymiany doświadczeń w dziedzinach gospodarczych rozwoju rękodzielnictwa i rzemiosła artystycznego.
 8. Organizacji seminariów i konferencji dotyczących wymienionych obszarów tematycznych.

Umowa zawarta 17 czerwca 2006 roku

Dodatkowe informacje