Polish Czech English French German

Szukaj

Fundusze UE

Kolejne inwestycje w naszym mieście

Rozpoczęto realizację projektu pn. „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap – III”, który obejmuje wykonanie 6 zadań inwestycyjnych.

Istniejąca architektura uzdrowiskowa, zasoby naturalne Gminy oraz jej przygraniczne położenie stwarzają korzystne warunki do rozwoju miasta jako Uzdrowiska oraz rozwoju usług turystycznych, a tym samym konieczne jest tworzenie nowych obiektów i atrakcji uzdrowiskowych, uzupełniających istniejącą infrastrukturę.

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI – Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura).


Zakres każdego z sześciu zadań przedstawiono poniżej:

 

ZADANIE 1
Rewitalizacja terenu centrum pomiędzy przystankami Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno - Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju ul. Jana Pawła II i Promenadą Uzdrowiskową.

W ramach tego zadania przeprowadzona zostanie min. modernizacja terenu przed Urzędem Miasta: przebudowany zostanie łącznik ze schodami pomiędzy ul. Jana Pawła II, a ul. Poznańską; wykonane zostaną nowe nasadzenia roślin; przebudowie ulegnie fontanna, a w jej okolicy ustawione zostaną ławki oraz kosze na śmieci; uporządkowany zostanie także teren przy obelisku, zostanie tam ustawiona postać z brązu; przebudowana zostanie również ścieżka łącząca ul. Akacjową z Aleją Niepodległości.


Zadanie I

 

 

ZADANIE 2
Centrum sportowo rekreacyjne dla dzieci
Przystanek Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju - Promenada Uzdrowiskowa.

Zadanie przewiduje modernizację placu zabaw położonego w Alei Niepodległości poprzez jego wyposażenie w nowe urządzenia zabawowe min. wieże, pomosty, przeplotnie, zjeżdżalnie, rurę zjazdową strażacką czy też drążki akrobatyczne. Planowane jest również wykonanie toalety ogólnodostępnej przystosowanej do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, teren będzie oświetlony oraz wykonane zostanie drewniane ogrodzenie. Na placu zabaw będzie bezpieczna nawierzchnia piaskowa, a chodniki o nawierzchni mineralnej otoczone będą obrzeżami betonowymi.

 

 

 

ZADANIE 3
Leśne trasy Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju.

Zadanie obejmuje przede wszystkim zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie źródełka przy ul. Wałbrzyskiej poprzez wybudowanie boiska do gry w bule, wyposażenie w grill terenowy, ławki, kosze na śmieci oraz kamienne figurki zwierząt stanowiące atrakcję nie tylko dla mieszkańców, ale również dla turystów i kuracjuszy. Przewiduje się także budowę instalacji oświetleniowej terenu skałek, co przedstawiono na poniższej wizualizacji.

 

 

Ponadto zaplanowano wykonanie ścieżek w rejonie ulic Chopina i Pięknej z kostki brukowej betonowej, przewiduje się również wytyczenie w rejonie kompleksu Czarodziejska Góra nowych narciarskich tras biegowych o charakterze rekreacyjnym, które zostaną wytyczone częściowo po istniejących już ścieżkach spacerowych. Do zimowej obsługi tras zakupiono skuter śnieżny przedstawiony na zdjęciu poniżej, który posiada również oprzyrządowanie do utrzymania tras biegowych.

 

 

Zadanie przewiduje również wykonanie prac umożliwiających lepsze odprowadzenie wód odpadowych od strony ul. Zakopiańskiej oraz w Parku Północnym. W ramach tego zadania przewiduje się także wymianę wzdłuż tras szlaku części ławek drewnianych wraz z ustawieniem koszy na śmieci.

 

ZADANIE 4
Miejsca postojowe z dojazdem na Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno- Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju – przystanek „Czarodziejska Góra”.

Inwestycja obejmuje budowę drogi – łącznika od ulicy Sienkiewicza do ul. Akacjowej, która ułatwi mieszkańcom dojazd do nieruchomości od strony ul. Wałbrzyskiej z ominięciem Centrum Uzdrowiska, a szczególnie przewężenia pomiędzy Placem Zdrojowym, a ul. Chojnowską. Ponadto wykonane zostaną miejsca postojowe dla samochodów osobowych (19 miejsc postojowych), które będą usytuowane przy jezdni na wydzielonym placu wzdłuż ul. Sienkiewicza.

 

Budowa drogi

Miejsca postojowe

 

 

ZADANIE 5
Przystanek Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju – Góry Wałbrzyskie.

Celem zadania jest zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Górniczej min. istniejącego placu zabaw i boiska. Na terenie objętym inwestycją zostaną ustawione ławki i kosze na śmieci, zostanie wymienione ogrodzenie oraz będą wyznaczone nowe ciągi komunikacyjne. Ponadto zostaną wykonane nowe nasadzenia roślin mające charakter dekoracyjny min. sosna górska, dereń biały, ligustr pospolity, irga dammera.

 

 

 

ZADANIE 6
Elementy informacyjno-reklamowe i wyposażenia Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno – Rekreacyjnego w Jedlinie – Zdroju.

Zadanie ma na celu poprawę dostępności do informacji turystycznej o naszym mieście oraz zachęcenie mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, artystycznych, sportowych i turystycznych realizowanych na obszarze Gminy.
Realizacja tego zadania obejmuje 8 elementów w skład których wchodzą:

  • wykonanie tablic, bilboardów,
  • oznakowanie tras, wykonanie drogowskazów, kierunkowskazów itp.,
  • montaż tablic przedstawiających plan miasta, które będą umieszczone w gablotach,
  • wykonanie trzech „witaczy” miejskich. Będzie to stylizowane, tryskające źródło zbliżone wyglądem do istniejącego „witacza” zlokalizowanego na Placu Zwycięstwa na rondzie. „Witacze” usytuowane będą na wjazdach do naszego miasta: na skrzyżowaniu ul. Noworudzkiej, Kłodzkiej i Świdnickiej, w Kamieńsku przy ul. Kłodzkiej oraz przy ul. Wałbrzyskiej w pobliżu skrzyżowania z ul. Warszawską.
  • wykonanie „witacza” kierunkowego podobnego jak opisane wyżej lecz o większych wymiarach, który zostanie usytuowany na skwerze pomiędzy ul. Kłodzką a G. Narutowicza sygnalizującego wjazd do centrum miasta i Uzdrowiska.
  • montaż świetlnych tablic informacyjnych sterowanych komputerowo wyświetlających informacje o najważniejszych wydarzeniach w gminie,
  • dostawa sceny, która w zależności od potrzeb może być zadaszona i ustawiona w różnym miejscu na terenie naszej gminy,
  • dostawa stołów i ław składanych oraz ławki, które będą wykorzystywane podczas miejskich imprez plenerowych.

 

 

Red: M. Sobańska
 

Dodatkowe informacje