Polish Czech English French German

Szukaj

Informacja dot. Programu „Rodzina 500 plus”

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych     i wychowawczych wydawane i przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11, pokój nr 2:

- w miesiącu sierpniu 2017r.:   od poniedziałku do piątku w godzinach od 8ºº do 15ºº

- od miesiąca września 2017r.: poniedziałek, wtorek, środa od godziny 8ºº do 12ºº

                                                  czwartek, piątek od godziny 12ºº do 15 ³º

 

Wnioski można składać również w formie elektronicznej.

Jeżeli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze wraz z wymaganymi dokumentami na nowy okres zasiłkowy w terminie:

 

- do 31 sierpnia, to przyznanie świadczenia oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku,

 

-  od 1 września  do 30 września,  przyznanie świadczenia oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku,

 

-  od 1 października  do 31 października, przyznanie świadczenia oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik , listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia tego roku,

 

-  od 1 listopada  do 30 listopada , przyznanie świadczenia oraz wypłata przyznanego świadczenia od listopada  nastąpi nie później niż do 31 stycznia 2018 roku,

 

-  od 1 grudnia do 31 grudnia 2017r. , przyznanie świadczenia oraz wypłata przyznanego świadczenia od grudnia nastąpi nie później niż do 28 lutego 2018 roku,

 

-  od 1 stycznia 2018r. do 31 stycznia 2018r. , przyznanie świadczenia oraz wypłata przyznanego świadczenia od stycznia  nastąpi nie później niż do 28 lutego 2018 roku,

 

- wnioski składane od 1 lutego 2018 roku będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

 

Wnioski na nowy okres zasiłkowy dostępne są również na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 

- rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym na drugie i kolejne dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód,

 

- z dochodem na osobę w rodzinie poniżej 800,00 zł netto (lub 1200,00 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego) na pierwsze dziecko i kolejne dzieci do 18 roku życia.

 

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenia wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód.

 

 Dokumenty niezbędne do dołączenia do wniosku:

1)      przy składaniu wniosku na drugie i kolejne dziecko nie trzeba dołączać żadnych dokumentów, gdyż nie obowiązuje kryterium dochodowe,

 

2) osoba samotnie wychowująca dziecko (bez względu na które dziecko wnioskuje                              o świadczenie) musi dołączyć sądowy tytuł wykonawczy zobowiązujący do świadczeń alimentacyjnych od drugiego rodzica dziecka:

- wyrok lub postanowienie sądu o zasądzonych alimentach, lub

- tytuł wykonawczy ustalający alimenty zatwierdzony przez sąd, takim tytułem będzie np. ugoda zawarta przed mediatorem, protokół z posiedzenia sądu zatwierdzającego ugodę zawartą przed sądem, a nawet umowa zawarta w formie aktu notarialnego, której sąd nadał klauzulę wykonalności.

 

3)  do wniosku napierwsze dziecko należy dołączyć (tylko w przypadku, gdy w 2016 roku członkowie rodziny osiągali takie dochody)

-  oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem 

    dochodowym od osób fizycznych,

- oświadczenie  o  wielkości gospodarstwa rolnego i dochodach uzyskanych z gospodarstwa

    rolnego,

-  dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku

     zmiany sytuacji dochodowej w okresie od 1 stycznia 2016r do dnia złożenia wniosku ( np.

     świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenia od pracodawcy, PIT-11 itp.)

 

4) osoby osiągające dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, muszą dołączyć oświadczenie wnioskodawcy oraz zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje odpowiednio o:

 - formie opłacanego podatku,

 - wysokości przychodu,

 - stawce podatku,

 - wysokości opłaconego podatku - w roku 2016.

 

UWAGA
Jeżeli członek rodziny utracił zatrudnienie i w ciągu 3 miesięcy ponownie podjął zatrudnienie u  TEGO SAMEGO PRACODAWCY, nie stosuje się przepisów o utracie i uzyskaniu dochodów. Będzie to traktowane jak ciągłość pracy od dnia zawarcia pierwszej umowy o pracę/zlecenie/dzieło u danego pracodawcy. Dotyczy to również osób prowadzących działalność gospodarczą, które w ciągu 3 miesięcy zakończą prowadzenie tej działalności i rozpoczną prowadzenie nowej działalności.

 

 

Dodatkowe informacje